Het PaardenAlfabet

Elk paard, elk levend wezen is een individu, uniek en prachtig van zichzelf met elk een specifiek karakter wat om een specifieke benadering vraagt. Er zijn ook universele overeenkomsten. Het is goed om je te realiseren dat paarden niet kunnen beredeneren zoals mensen dat doen. Paarden en alle dier-dieren, leven in het moment. Het paard wordt niet gedomesticeerd geboren, maar na geboorte door ons gedomesticeerd. Hij is nog steeds hetzelfde vlucht-, prooi- en uiterst sociaal kuddedier van weleer en wil maar één ding, overleven! Elk gedrag wat een paard vertoont is er dan ook op gericht zijn individuele toestand te optimaliseren (zichzelf in veiligheid te brengen). Als prooidier is hij visueel ingesteld en communiceert hij op energetisch en materies niveau. Zo kan het paard al op grote afstand de allerkleinste spierspanning waarnemen, zien wie je bent en wat je intenties zijn. De manier waarop je je paard benadert, jouw gedrag, is dus informatie voor het paard en omgekeerd. Hij leest zijn veiligheid af aan jouw gedrag. Het paard ontleent zijn gevoel voor veiligheid aan zijn kudde soortgenoten. In de omgang met je paard ben jij ‘de kudde voor het paard’. In je benadering van het paard is het goed om jezelf de vraag te stellen; ‘wie ben ik in de ogen van mijn paard’ en ‘welke persoon wil ik zijn voor mijn paard’, waarbij je het paard veiligheid en kalmte kan laten ervaren in jouw aanwezigheid. Deze benadering draagt bij aan een verstandhouding ten gunste van het welzijn van het paard gezien vanuit zijn belevingswereld.

Het PaardenALfabet; menselijke variant van de visuele communicatietechnieken die paarden onderling hanteren als ze op elkaar afstemmen en contact maken

Als vlucht- en prooidier brengt hij zich bij direkt levensgevaar in veiligheid door te vluchten of te vechten (flight, fight). Als uiterst sociaal kuddedier gaat het paard van nature uit van samenhorigheid en voelt hij zich het veiligst in een groep soortgenoten. Binnen de groep communiceert het paard met verfijnde visuele communicatie technieken, ofwel subtiele signalen (flirt). Om zijn individuele overlevingskansen én die van de groep te vergroten is een belangrijk begin van deze visuele communicatie om eerst wat informatie te geven over zichzelf en zorgvuldig om te springen met het verkleinen van afstand van de andere groepsleden. Als het ene paard het andere paard binnen de groep benadert, ‘tast’ hij het andere paard dan ook eerst ‘af’ en ‘leest’ zijn intenties.

De 6 visuele communicatie technieken van Het PaardenAlfabet kalmeert de gemoederen bij benadering

Zo kunnen ze de gemoederen kalmeren, de onderlinge sociale verhoudingen bepalen, maatschapjes opbouwen, elkaar het hof maken, hun jongen grootbrengen, elkaar waarschuwen bij mogelijk gevaar, zichzelf bliksemsnel in veiligheid brengen zonder te botsen en toegang krijgen tot hun natuurlijke levensbehoeften.

En…… dit allemaal zonder confrontaties

En dit allemaal zonder confrontaties. Zonder gewond te raken. Zonder energie te verspillen zodat hij energie overhoudt om te vluchten of te vechten voor als er echt gevaar dreigt. En zonder geluid te maken, ook niet bij pijn en ongemak, zodat hij zich niet kenbaar maakt aan roofdieren.

Het PaardenAlfabet; leer het paard kalmte en veiligheid te laten ervaren in jouw aanwezigheid

Door kundig te worden in het herkennen en toepassen van deze visuele communicatietechnieken die paarden onderling hanteren, Het PaardenAlfabet, kan je het paard kalmte en veiligheid laten ervaren in je aanwezigheid. Het paard voelt zich gezien en gehoord, staat open voor communicatie en sluit zich bij je aan. Hij is in staat om te leren en kan je hem helpen om te leren gaan met de steeds veranderlijke mensenwereld om hem heen. Van daaruit ga je samen op pad binnen jullie beider mogelijkheden. Geen wonder dat ik je wil laten kennismaken met deze uiterst subtiele, confrontatie vermijdende communicatie technieken.

De 6 visuele communicatie technieken van het PaardenAlfabet

  1. Als je goed naar hun groepsgedrag kijkt, zie je dat paarden elkaar voortdurend waarnemen
  2. Ze nemen een bepaalde houding aan op een bepaald moment
  3. Afstanden worden verkleind en weer vergroot naar gelang hun individuele persoonlijke ruimte en posities t.o.v. elkaar veranderen voortdurend
  4. Aanraken doen ze pas bij wederzijdse goedkeuring waarmee ze elkaar verschillende boodschappen geven
  5. Hoe beter ze elkaar aanvoelen en hoe preciezer de timing, hoe minder twijfel er ontstaat en hoe veiliger ze zich voelen en in hun eigen balans zijn
  6. Zo zie je welke paarden zich prettig voelen bij elkaar, elkaar volgen en zich laten leiden

Het PaardenAlfabet is afgeleid van deze individuele communicatie technieken die afzonderlijk te bestuderen zijn, maar elkaar voortdurend overlappen en in 6 stappen onder te verdelen. Kundig worden in deze visuele communicatievaardigheden vragen om het loslaten van je verwachtingen en behoefte aan controle. Een bewustwordingsproces in heel je denken en doen te gunste van het welzijn van het paard zoals het paard het ervaart. Door je mee te nemen in de wonderlijke belevingswereld van het paard ga je beter begrijpen hoe het paard de steeds veranderlijke wereld om zich heen waarneemt. Dat is hard nodig. Het gedrag van paarden wordt door de gemeenschap over het algemeen onbegrepen. Veel paarden ervaren dan ook ongemak en zelfs pijn in de omgang met ons zonder dat we het veelal in de gaten hebben.

Observaties van het groepsgedrag van paarden is uiterst leerzaam

Het is dus uiterst leerzaam om te kijken hoe paarden onderling elkaar kalmeren en geruststellen als je een omgang met het paard nastreeft waarin je aansluiting en verbinding zoekt met het paard. Geen wonder dat ik je graag kennis wil laten maken met deze complexe visuele communicatietechnieken, ze te begrijpen en leren toe te passen.

Bereidvol communiceren met het paard kan je leren

Net zoals je het ‘alfabet’ en de ’tafels van 10′ nodig hebt om te leren lezen, schrijven en rekenen, heb je het PaardenAlfabet (of wat voor naam je de onderlinge communicatie technieken ook geeft) nodig om te leren communiceren met je paard op een manier die ook prettig is voor het paard en bijdraagt aan zijn welzijn. Een begrijpelijke taal voor het paard waarbij het paard zich in al zijn kracht ontwikkelen tot een gezond en levenslustig paard in een steeds veranderlijke mensenwereld. Dé start voor alles wat erna gebeurt! Communicatie staat niet op zichzelf maar is onlosmakelijk verbonden met een huisvesting die in de lijn ligt van het paard zijn natuurlijke levensbehoefte en eigenheid.

Het PaardenAlfabet; communiceren vanuit synchronisatie i.p.v. confrontatie

Omdat het paard visueel communiceert is fysieke, mentale en emotionele bewegingsvrijheid voor het paard ‘de poort’ naar oplossingen om zichzelf in veiligheid te brengen en zich te kunnen uiten. Dat kan van héél subtiel als de allerkleinste spierspanning tot overduidelijk vlucht- of agressie gedrag. Daarom benader ik het paard, zeker in het begin, in vrijheid. Omdat je het paard niets kunt afdwingen krijg je veel informatie over het specifieke karakter van het individuele paard en over je eigen gedrag. Je benadert het paard waarbij je contact maakt met hem maakt en tegelijkertijd bouwt aan wederzijds vertrouwen en acceptatie vanuit een vredige, heldere en aandachtvolle communicatie. Een krachtige en betekenisvolle verbinding.

Drie pijlers voor het leren communiceren met je paard

Zo’n verbinding komt alleen tot stand als je de kleinste subtiele signalen van het paard leert waarnemen en heel het wezen paard herkent en erkent in zijn eigenheid (1). Zoals b.v. kalmeersignalen te herkennen die paarden onderling maken om ‘beleefd’ te zijn ten opzichte van de ander, om te laten zien dat zij geen conflict willen, om zichzelf of anderen te kalmeren en zo toegang te krijgen tot hun natuurlijke levensbehoeften zonder onnodig energie te verspillen. Bewust te worden van je eigen gedrag en hoe dat overkomt op je paard (2). En vaardigheden ontwikkelt waarbij het paard alle ruimte heeft om zijn individuele toestand te optimaliseren die in eerste instantie goed is voor hemzelf (3). Hierbij kan het paard overal heen (zeker in het begin) waar hij alle fysieke, mentale en emotionele bewegingsvrijheid heeft om zich te uiten.

Kennis en kunde van Het PaardenAlfabet waarborgt het paard zijn welzijn

Studie van Het PaardenAlfabet voorkomt dat je over de fysieke en mentale grenzen van het paard heen gaat. Je kan zijn welzijn waarborgen en hij kan zich ontwikkelen in heel zijn kracht. Je leert dé kudde voor je paard te zijn met behoud van zijn identiteit.  Waar veel trainingsmethoden in dienst staan van de mens, gaat Het PaardenAlfabet uit van het tegenovergestelde.

Kundig worden in 'Paardentaal'

Leren je paard iets te vragen i.p.v. het hem op te leggen

Wil je iets van het paard vragen en het paard niet iets opleggen, dan zal je in staat moeten zijn het paard een stabiele omgeving te laten waarnemen waar je deel van uitmaakt. Je zult het paard kalmte en veiligheid moeten laten ervaren in jouw aanwezigheid. Als vluchtdier is het paard altijd alert en zoekt constant naar een status van ontspannenheid. Je zal moeten leren laveren tussen het paard zijn ontspannen alertheid en extreme waakzaamheid om een veilige haven voor hem te kunnen zijn. Een benadering (communicatie) waar de natuurlijk aanwezige nieuwsgierigheid van het paard het zal winnen van zijn angst voor het onzekere. Het paard zal alle redenen hebben om bij je te blijven. Voor het begrijpen van en communiceren met paarden is het dan ook van groot belang te beseffen dat succesvol hierin zijn (vanuit het paard zijn perspectief), een gevolg is van afstemming. Als je begrip kunt opbrengen van hun nogal complexe maar toch relaxte organisatie kunnen persoonlijke voorkeuren van paarden ook tot mensen worden uitgebreid. Het is dus belangrijk dat paarden zich begrepen voelen en we hen niet onze wil opleggen.

Fysieke, mentale en emotionele bewegingsvrijheid; met én van elkaar leren

Wij verstoren door ons handelen vaak de motoriek van het paard door onvoldoende kennis van zijn biomechanica, fysiologie, natuurlijke levensbehoeften en zijn gedrag. Het paard raakt ‘bezorgd’ door onze tegengestelde signalen. Bezorgdheid is een signaal voor gevaar. Dat gevaar kan afkomstig zijn vanuit zijn direkte omgeving of van jou zelf. Fysiek is het paard bij ons, maar mentaal wil hij weg van ‘het gevaar’. De verbinding is verbroken en het paard zal willen vluchten, vechten of zich ‘afsluiten’. Door onze behoefte aan controle zetten we allerlei ingenieuze hulpmiddelen in om het paard bij ons te houden. Hierdoor missen we niet alleen de allerkleinste signalen van het paard die ons telkens weer verteld hoe bezorgd hij is, maar het paard voelt zich ook onbegrepen omdat gedrag wordt afgedwongen. Paarden zijn meesters in het aanpassen en doen wat ze gevraagd wordt, maar sluiten zich tegelijkertijd steeds meer af voor het aangaan van een verbinding met de mens. Door, zeker in het begin, je paard in vrijheid te benaderen en tijd en ruimte te nemen om elkaar af te tasten en elkaars intenties te lezen, leer je veel over het gedrag van het paard en leer je zijn gemoedstoestand te duiden. Je krijgt veel informatie over zijn voorkeur voor zijn overlevingsstrategieën wat ook weer iets zegt over zijn bouw en zijn specifieke karakter en omgekeerd. Tegelijkertijd verteld het gedrag van je paard veel over je eigen gedrag en hoe je paard jou ziet als mens.

Jij bent even 'de kudde voor je paard'

Een continue gesprek over-en-weer; wordt bewust van wederzijds gedrag en hoe het overkomt

Communiceren (gedrag) is een continue stroom van over-en-weer informatie, vraag en antwoord! Ik help je na te denken over wat, waarom en hoe je je paard iets vraagt. Je leert je wensen en doelen die je met je paard hebt en de behoefte aan controle, los te laten. Zo ben je in staat om zonder verwachtingen, zonder wensen, zonder emoties, in het-hier-en-nu met je paard te communiceren, vrij en vreedzaam. Je gaat je paard meer en meer bewonderen en zijn specifieke gedrag willen behouden en koesteren in heel je omgang met je paard. Dat kost tijd en geduld. Wellicht maak je een mentaliteitsverandering door en leer je succesvol te zijn “realiteit”.

Persoonlijke voorkeur versus vriendschap

Een eerste indruk is alleszeggend. Maar net als een ontmoeting tussen twee vreemde mensen, hebben paarden ook tijd en ruimte nodig voor er een verstandhouding ontstaat op basis van wederzijds vertrouwen en acceptatie. Zoiets moet groeien, ook een harmonieus samenzijn tussen mens en paard. Een goede verstandhouding met je paard zegt iets over duidelijke omgangsvormen, niet persé over paard vriendelijke omgangsvormen. Voor een ‘vriendschap’ zal je veel tijd moeten doorbrengen met je paard in een voor het paard veilige setting waar je zelf onderdeel van bent. Zo’n ‘vriendschap’ moet je meer zien als een ‘persoonlijke voorkeur’ van het paard. Het paard ervaart je als een veilige haven, waar het prettig is om te zijn. Realiseer je dat het altijd een persoonlijke voorkeur tussen een mens en een paard is. Je zult nooit ‘zijn’ paard zijn, maar je kunt wel even de ‘kudde’ voor je paard zijn!