If you understand the mind, body and soul of a horse, you will find the key to communication. If you put love and respect to it, you will find willing communication.

Als paarden konden praten…

Zoals bij veel kinderhartjes ging ook mijn hart sneller kloppen bij het zien van een pony. Niets liever dan deel uitmaken van zijn belevingswereld. En toch ging en gaat het veelal een kant op waar het paard maar weinig plezier aan beleefd. Zo ook met mij. Na definitief gestopt te zijn met de paardensport, het gebruik van sporen en bit, heb ik ook de ijzers onder de voeten van mijn paarden uitgehaald. Hoe komt het toch dat verwondering van dit prachtige wezen plaats maakt voor instrumentalisatie van het paard?

Éénrichtingsverkeer

In plaats van in de belevingswereld van het paard te stappen, vragen we het paard het omgekeerde te doen. Dit is verklaarbaar omdat onze omgang met het paard traditioneel vooral eenrichtings-verkeer is. We hebben een doel voor ogen met het paard en passen huisvesting en trainingsmethode daarop aan.

Tweerichtings-verkeer

The Art of Willing Communication gaat uit van een tweerichtingsverkeer. ‘Art’ staat voor een bewustwordingsproces in heel je denken en doen ten gunste van het welzijn en levensgeluk van het paard. ‘Willing communication’ staat voor een communicatie waarbij het paard keuzes kan maken die in eerste instantie goed zijn voor hemzelf. In de praktijk uitgewerkt in Bereidvol communiceren en Leefomgeving. Beide zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en liggen in de lijn van het paard zijn natuurlijke levensbehoeften en eigenheid. Op Paardenplaats Silvergaerd worden in die lijn studies en educatieve leer-en-spel-middagen georganiseerd. Fair Games No Animals is in oprichting. Een Statement met als uitgangspunt géén deelname van dieren (paardensport) op de Olympische Spelen’.

Bewegingsvrijheid

Als we ons gelukkig voelen in de aanwezigheid van een paard, gaan we ervanuit dat het paard dit ook zo ervaart. Een paard kan niet beredeneren, zoals een mens dat kan. Hij optimaliseert altijd zijn eigen toestand (brengt zichzelf in veiligheid) met maar één doel en dat is overleven. Zo maakt het paard constant hele kleine keuzes waarmee hij zijn overlevingskansen vergroot. Ook als het paard moet kiezen tussen twee slechte. Het is een groot misverstand dat als een paard iets doet hij het ook persé leuk zou vinden om te doen. Voor een paard als vlucht- prooidier en uiterst sociaal kuddedier is fysieke, mentale en emotionele bewegingsvrijheid essentieel om zich veilig te voelen en zich te kunnen uiten. In onze wensen en doelen die we met het paard hebben, beperken we het paard al snel in die bewegingsvrijheid (huisvesting in stallen, alleen in weitjes, groepshuisvesting in te kleine ruimten, training waarbij we het paard nauwelijks of geen keuze laten en keuzes tussen ernstig ongemak en pijn). Helaas zaken die, gezien de aard van het paard, voor ons vaak lastig of niet aan het paard zijn af te lezen. Het paard blijft in veel situaties onbegrepen. In deze gevallen ontstaan ook bij hen acute of chronische traumatische reacties zonder dat we het in de gaten hebben.

Zorgplicht

Het paard is afhankelijk van ons. We hebben dan ook een zorgplicht. Het paard is er niet voor ons, wij zijn er voor het paard. Het welzijn van het paard gaat over de kwaliteit van het leven zoals het door het paard wordt ervaren. Gedrag en gezondheid geven belangrijke signalen af over hoe het met het welzijn en levensgeluk van het paard gesteld is. Een belangrijke eerste vraag die je jezelf kunt stellen is dan; ‘wanneer ervaart het paard welzijn en levensgeluk’? En kan ik dat hem bieden

Bewustwordingsproces

Voor wie welzijn en levensgeluk van het paard serieus neemt, zou zich een voorstelling kunnen maken van hoe een paard de wereld om zich heen waarneemt. Als omgangskundige paard streef ik ernaar bewustwordingsprocessen op gang te brengen die bijdragen aan een communicatie en huisvesting, waarbij je dicht in de buurt blijft van het paard zijn natuurlijke levensbehoeften en eigenheid. Dit vraagt om het loslaten van je verwachtingen die je met je paard hebt en de behoefte aan controle. Dit geldt natuurlijk voor alle dieren op deze aarde, of ze nu gedomesticeerd zijn of ‘vrij leven’.

Bijstellen van je verwachtingen

Mensen kijken over het algemeen ‘langs het paard heen’, is mijn ervaring. Wat kan je ermee? Kan je erop? Dressuur, springen, buiten rijden, ermee coachen? Maar als je het prachtige paard dat voor je staat echt in de ogen kijkt; een levend wezen, dat pijn en ongemak kan hebben en kan lijden, net als jij en ik, zul je je ‘in verbinding’ voelen. Het is een onbeschrijfelijk gevoel deel uit te mogen maken van de belevingswereld van het paard. Je zult vol verwondering zijn en je verwachtingen bij stellen. Je (nieuw) verkregen inzichten leiden ongetwijfeld tot veranderde omgangsvormen met je paard dan je tot nu toe gewend was. Zeer aannemelijk is dat je helemaal geen paard meer wilt houden. Dat je eigenlijk vindt dat het paard 24/7 tussen soortgenoten in zijn eigen habitat zonder bemoeienissen van de mens kan zijn. Voorlopig een illusie, want mens en paard zijn al eeuwen met elkaar verbonden en dat zal altijd wel zo blijven. Zie het als een enorme uitdaging en grote verantwoordelijkheid een paard te huisvesten op een manier waarop hij ‘Paard’ kan zijn in onze mensenwereld. Een omgang; huisvesting en communicatie die in de lijn ligt van het paard zijn natuurlijke levensbehoeften en eigenheid. Waarbij het paard zich begrepen en gekend voelt, welzijn ervaart en een levenslustig paard kan zijn. Het paard dat nieuwsgierig kan zijn en zich graag bij je aansluit. Juist vanwege mijn jarenlange ervaring en omgang met veelal kwetsbare (getraumatiseerde) paarden en als professioneel hoefbekapper ervaar ik dit nog dagelijks als een grote uitdaging.

Visie The Art of Willing Communication

Een omgang met een levend wezen vraagt om verdieping in het wezen dat voor je staat (1), in jezelf (2) en om het ontwikkelen van je visuele vaardigheden (3). Vóór je überhaupt een paard benaderd, laat staan aanschaft. The Art of Willing Communication rust op deze drie pijlers.

(1) Wees ‘hongerig’ naar wetenschappelijke en biologische onderbouwingen over heel het wezen paard. In mijn praktijkstudies onderbouw ik altijd het gedrag van het paard vanuit zijn voorkeur voor één van de 4 overlevingsstrategieën, zijn biomechanica, fysiologie, de biologische basisprincipes van normaal-, leer- en opvoedingsgedrag en vanuit zijn natuurlijke levensbehoeften. zijn intrinsieke gedrag, zijn bouw, beweging en voorkeur voor zijn overlevingsstrategie van het paard maak ik zichtbaar. Je gaat het gedrag van het paard beter leren begrijpen en zijn gemoedstoestand leren duiden. Als vanzelf zul je zijn specifieke gedrag meer en meer gaan bewonderen en koesteren in heel je omgang je paard.

(2) Ik help je bewust(er) te worden van je gedrag en hoe dat overkomt op je paard. Dit is essentieel voor een communicatie met het paard als uiterst sociaal kuddedier dat visueel communiceert met complexe subtiele signalen. Want gedrag is informatie voor het paard en omgekeerd. Het paard gaat van nature uit van samenhorigheid en zal bij benadering altijd eerst iets ‘vertellen’ over zichzelf en de ander aftasten om confrontaties te voorkomen en energie te besparen. Iets wat wij mensen niet zo doen. Wij schenden te pas en te onpas de persoonlijke ruimte van het paard. Het gedomesticeerde paard dat geleerd heeft hoe hij zich moet gedragen in de omgang met mensen, laat deze schending toe. Gewoon omdat hij geleerd heeft dat hij er niets aan kan veranderen. Het is achterhaald dat je ‘de baas’ moet zijn over je paard of dat je je dominant moet opstellen. Ik neem (je) feitelijk waar, benoem wat ik zie en neem mijn bezoekers/studenten daarin mee. Zo leer je eigen gedrag te herkennen, te erkennen en te accepteren, waarna je in staat bent je gedrag te veranderen of te verfijnen. Je leert uiterst geduldig, kalm, rustig en congruent in je gedrag te zijn.

(3) het ontwikkelen van je visuele vaardigheden. Alleen door ‘te doen’ wordt je vaardig en ontwikkel je je gevoel voor gevoel en timing. Dit is essentieel voor een dier dat voornamelijk visueel communiceert. Je leert de allerkleinste subtiele signalen te herkennen en ga je uitdagingen met je paard aan vanuit de intrinsieke motivatie van het paard op een bepaald moment. Hierdoor kan je paard je vraag beter begrijpen en uitvoeren. Dit draagt bij aan een sterke(re) verbinding tussen jou en je paard. Je krijg inzicht in de groepsdynamiek en hoe je je daarin kunt gedragen. In het benaderen van het paard binnen de groep leer je op je paard af te stemmen en contact (verbinding) te maken op basis van wederzijds vertrouwen en acceptatie (Bereidvol communiceren). Je leert te communiceren op een manier waarbij het paard zich in heel zijn kracht kan ontwikkelen en zich veilig voelt in jouw aanwezigheid. Zo leer je een navolgbaar en betrouwbaar persoon voor je paard te zijn en kun je hem helpen zich aan te passen aan de steeds veranderde wereld om hem heen.

Bereidvol communiceren

Een communicatie van en voor het paard die afgekeken is van de manier waarop paarden elkaar binnen de groep benaderen, aftasten en contact maken (in verbinding zijn). Dit doen zij vanuit samenhorigheid, zonder confrontaties, zonder energie te verspillen en zonder geluid te maken. Deze communicatie is logisch, duidelijk en prettig voor het paard omdat het paard van nature al daartoe gemotiveerd is. Je communiceert vanuit van de natuurlijke aanwezige motivatie van het paard op een bepaald moment waarbij het paard alle vrijheid heeft overal heen te gaan en eigen keuzes kan maken. Uitgangspunt is altijd dat je bouwt aan wederzijds vertrouwen en acceptatie. Ik heb deze paardeigen communicatietechnieken opgesplitst in 6 stappen, die in al zijn nuances afzonderlijk te bestuderen zijn, maar elkaar voortduren overlappen. deze zijn: 1 observatie/feitelijke waarneming. 2 houding/presentatie. 3 afstand/positie/persoonlijke ruimte. 4 Aanrakingen en zijn betekenissen. 5 Balans tussen gevoel en timing. 6 Leiden en volgen. Doel is nooit de prestatie, maar het maken van contact en het bouwen aan wederzijds vertrouwen en acceptatie.

Leefomgeving

Aan het oorspronkelijke gedrag van het paard is door domesticatie niets veranderd. Daar is 5000 jaar evolutie echt te kort voor. Het paard is nog steeds het vlucht-, prooi- en uiterst sociaal kuddedier van weleer. Ze leggen van nature zo’n 30 km. per dag af waarvan zo’n 80% grazend. Zij gaan uit van samenhorigheid en hebben extreem behoefte aan sociaal contact met soortgenoten op elk eigen gewenst moment om zich veilig te voelen en zich te kunnen uiten. Het is aan ons de taak om in onze omgang zo dicht mogelijk daarbij in de buurt te komen.

Fair Games No Animals

Fair Games No Animals is een initiatief met als statement: ‘geen deelname van dieren (paardensport) op de Olympische Spelen’ (en ook geen kinderen). Het houden van paarden is een luxe. Paardensport beoefenen kunnen we voor ons plezier. Het paard zou niet moeten inleveren op welzijn en levensgeluk. Het welzijn en levensgeluk van het paard staat weliswaar hoog op de agenda, maar wordt gehandhaafd naar de wensen binnen de sport en niet ten gunste van de levensbehoeften en levensgeluk van het paard. Derhalve is Fair Games No Animals van mening dat paardensport en deelname aan de Olympische Spelen – waar Ethiek, Keuzevrijheid en Fair Play grondbeginselen zijn en zijn vastgelegd in het Olympisch handvest -, niet samengaan. De tegenstrijdigheid in het houden en trainen van paarden ten behoeve van een Olympische Medaille is zichtbaar als geen ander. Topsporter gaan door bloed, zweet en tranen om hun grenzen te verleggen. Voor een sportpaard is dat geen uitzondering. Laten we het over ‘afvallers’ maar niet hebben. Dit kunnen én mogen we een levend, voelend dier als een paard, dat onmondig is en geheel afhankelijk van ons gedrag, niet opleggen! Dit vindt ik onverkort ook voor kinderen.
Het initiatief Fair Games No Animals zit nog in de fase van oprichting. Je kunt je aansluiten bij de beweging FGNA en een bijdrage leveren om dit gedachtengoed helpen uitdragen. Voor FGNA ben ik op zoek naar vrijwilligers. Denk aan vastleggen van feiten, zoeken en archiveren van biologische- en wetenschappelijke onderbouwingen, redigeren, vertalingen, foto’s en film fragmenten, quotes van topsportruiters….. tot het maken van een website sponsoring, docu’s etc…Vragen? Stuur vrijblijvend een mail voor meer informatie.

Paardenplaats Silvergaerd

Op de Paardenplaats proberen we zo dicht mogelijk in de buurt te komen van de natuurlijke levensbehoefen en eigenheid van de bewoners. Hun natuurlijke gedrag (intrinsieke waarde) wordt gerespecteerd. De bewoners van de Paardenplaats hebben allemaal een fysiek, mentaal of emotioneel trauma opgelopen als gevolg van de omgang met ons. Tegelijkertijd is de Paardenplaats ook een plek voor paarden die tijdelijk bij ons verblijven en een resocialisatie proces doorlopen. Dankzij de groep komen zij tot rust en weer in hun eigen balans. Ik stap in en bouw aan herstel van vertrouwen en acceptatie in de omgang met de mens.

Diensten

Verandering ten behoeve van het welzijn en levensgeluk van het paard begint altijd bij de eigen verandering. Vanuit traditie en door verstedelijking is contact met kinderen en volwassenen met de natuur en met de functie van het gedrag van paarden en andere (landbouw)huisdieren afgenomen. Dieren zijn instrumenten geworden. We pakken net zo makkelijk het paard als dat we de fiets pakken. Er kan en moet meer rekening worden gehouden met de behoeften en eigenheid van het paard en dieren in het algemeen. Direkt contact met de dieren en natuur is van essentieel belang voor de gezondheid en ontwikkeling van kinderen en volwassen. Maar nog belangrijker vind ik dat de Paardenplaats een belangrijke plek is om kinderen (en volwassenen) voor te lichten over een verantwoorde omgang met het paard en dieren in het algemeen, om kennis te laten maken met de natuurlijke levensbehoeften en eigenheid van de paarden. Bezoekers; inwoners, recreanten, studenten en studentjes, komen meer te weten over het paard in de natuur en hoe zij zo dicht mogelijk daarbij in de buurt kunnen komen. Ik ben van mening dat we allemaal dieren zijn. Je hebt mens-dieren en dier-dieren, die allemaal een plekje verdienen op deze aarde. In hun afhankelijk van ons zijn wij verantwoordelijk voor het welzijn en levensgeluk van de huis- en boerderijdieren en vrij levende dieren. Dieren zijn niet van ons, zij zijn van zichzelf. We zijn toeziend Voogd. Een grote uitdaging. Dit vraagt om kennis en kunde. Alleen dan kan je afstemmen op de behoefte van het individuele paard en zijn eigenheid recht aandoen.

Vanuit de visie van The Art of Willing Communication bied ik aan:

1 Kleinschalige dag en week studies theorie- (max 6 p.) en praktijk (max 2 p.) in paardeigen huisvesting, paardeigen communicatie (Bereidvol communiceren) en in kuddegedrag (leer het gedrag van het individuele paard binnen de groep te herkennen en hoe kun je als groep eigenaren éénduidig de groep benaderen vanuit de natuurlijke levensbehoeften en eigenheid van het paard). Dit doe ik op Paardenplaats Silverado en op verplaatsing.

2 Walk the Wild; 1 x in de maand op dinsdagmiddag (periode augustus – maart) wandel ik met een klein groepje door de duinen bij paal 12. We hopen dan natuurlijk de ‘wilde’ pony’s te ontmoeten en ze te mogen bewonderen. Ik vertel tijdens de wandeling over het natuurlijk gedrag van pony’s. Deze wandeling verbind mensen met elkaar. Zij ervaren bewust de natuur en zijn bewoners. Deze ervaring kan ervoor zorgen dat studenten en bezoekers bijdragen aan een samenleving waar plek is voor mens-dieren en dier-dieren waardoor het voor iedereen veel prettiger samenleven is.

3 sociaal-maatschappelijke dag-of midweek stages; Voor mensen die op een of andere manier weer in hun eigen balans willen komen, kan de Paardenplaats met zijn inwoners een essentiële hulp zijn voor de individuele processen die deze mensen doorlopen (sociaal). Onze paarden maken ook hun (re)socialisatieprocessen door. Daarin verschillen mens- en dierdieren niet veel van elkaar. Zo kan je veel van hen leren door ze te observeren. Op de Paardenplaats vraag ik je te verplaatsen in de belevingswereld van het paard. We benaderen de bewoners volgens de principes van Bereidvol communiceren. We doen lichte onderhoudswerkzaamheden tussen de paarden. De stages gaan Voorop staat het welzijn en levensgeluk van het paard. Let op! Ik coach mensen het gedrag van het paard beter te leren begrijpen en zijn gemoedstoestand te leren duiden, waardoor ze zichzelf beter leren kennen. Een eerste stap op weg naar symbiose tussen mensdier en dierdier.

4 Leer-en-Spel-Middagen; Voor kleine groepjes kids (maximaal 4 p. in de leeftijd van 9/10 tot 13 jaar) organiseer ik educatieve leer-en-spel-middagen op Paardenplaats Silverado. De kids zijn vooral buiten tussen de paarden; de bewoners van de Paardenplaats. Na een korte vrije verkenning van de bewoners op de Paardenplaats stel ik de vraag: ‘zijn de bewoners gelukkig op de Paardenplaats en heb jij ideeën hoe het nog beter kan’? Voor dat we de paarden en pony’s in de groep benaderen, geef ik eerst een korte introduktie. De kids krijgen een tipje van de sluiter mee hoe paarden binnen de groep met elkaar praten en contact maken. Zo krijgen ze een idee van de onderlinge communicatietechnieken en leren ze te letten op de allerkleinste subtiele signalen. Ze krijgen een indruk van hoe je een dier kunt benaderen en tegelijk te bouwen aan wederzijds vertrouwen en acceptatie. Ik vertel verhalen over het wilde paard: hoe ze er toen en nu uitzagen en leefden voordat ze gedomesticeerd werden. Dit vergelijken we ter plekke met de paarden op de Paardenplaats. Zo begrijpen en herkennen de leerlingen de gewoonten en behoeften van de gedomesticeerde paarden. Met deze kennis onderzoeken en beoordelen de kids onze semi-Paddock-Paradise en gaan op zoek naar antwoorden. De eerste ideeën schetsen ze al op de Paardenplaats en nemen ze mee naar huis. Daar kunnen de kids met hun schetsen en ideeën b.v. een ontwerp tekenen van een diervriendelijk paardenverblijf dat zoveel mogelijk voldoet aan de natuurlijke behoeften van het paard en waar het paard zoveel mogelijk ‘paard’ kan zijn. Deze ervaring kunnen ze doorvertellen aan hun ouders, vriendjes, broertjes en zusjes. Ook gaan we (van augustus tot en met oktober) voor een korte wandeling de duinen in hopen we de ‘wilde’ Exmoor Pony’s in duinen van Texel tegen het lijf te lopen.

Als professioneel hoefbekapper bekap ik paarden en pony’s op Texel. Ik neem ruim de tijd voor elke bekapping.

Contact

De bijdrage voor mijn diensten komen voor 100% ten goede aan de bewoners van Paardenplaats Silvergaerd en onderhoud van hun leefomgeving. Alle bewoners (op één bewoner na) hebben een fysiek, mentaal of emotioneel traumatische achtergrond en zijn niet herplaatsbaar. Deze paarden zijn naast de belangrijkste bewoners tegelijk een essentiële en waardevolle hulp bij de resocialisatie processen die paarden bij ons doormaken en leermeesters voor de bezoekers, inwoners, recreanten, studenten en studentjes. In sommige gevallen komen kwetsbare paarden bij ons terecht en leven hun leven hier uit.

Voor iedereen die hiervoor open staat deel ik graag mijn kennis en ervaring. Heb je vragen of behoefte aan meer specifieke informatie, neem gerust vrijblijvend contact met mij op via info@nicolineraimond.nl.

 

Bereidvol Communiceren

Paarden communiceren visueel. Bereidvol communiceren is dan ook afgeleid van de complexe visuele communicatie technieken die paarden hanteren als ze elkaar binnen de groep benaderen en contact maken.

Lees verder

Fair Games No Animals

Veel kinderhartjes gaan sneller kloppen bij het zien van een pony. Niets liever dan deel uitmaken van hun belevingswereld. En toch gaat het veelal een kant op waar het paard maar weinig plezier aan beleefd.

Lees verder

Leefomgeving

Aan het oorspronkelijke gedrag van het paard is door domesticatie niets veranderd. Daar is 5000 jaar evolutie echt te kort voor. Het paard is nog steeds het vlucht-, prooi- en kuddedier van weleer. Ze leggen van nature zo’n 30 km. per dag af waarvan zo’n 80% grazend.

Lees verder

Paardenplaats Silverado

Sinds 2004 bedrijven we op Texel een Paardenhouderij. Naast onze Paardenhouderij bedrijven wij ook Paardenplaats Silverado, gelegen op het zelfde perceel. De bewoners van de Paardenplaats zijn een kleine groep kwetsbare- niet herplaatsbare paarden die 24/7 in een semi Paddock-Paradise zijn gehuisvest. Voor de jonge hengsten is deze stabiele en latere groep ideaal voor een paardeigen socialisatie tijdens hun ontwikkelingsfase. Zij zijn tegelijk een waardevolle en essentiële hulp in de resocialisatie processen voor veelal jonge paarden die door de jaren heen tijdelijk door ons worden opgevangen, geresocialiseerd en met succes herplaatst.

Lees verder